Design rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells

TitleDesign rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells
Publication TypeJournal Article
AuthorsQian, D, Zheng, Z, Yao, H, Tress, W, Hopper, TR, Chen, S, Li, S, Liu, J, Chen, S, Zhang, J, Liu, X-K, Gao, B, Ouyang, L, Jin, Y, Pozina, G, Buyanova, IA, Chen, WM, äs, O, Coropceanu, V, Bredas, J-L, Yan, H, Hou, J, Zhang, F, Bakulin, AA, Gao, F